Πρόεδρος   Καψάλης Βασίλης
  Α΄ Αντιπρόεδρος   Ραμογιάννης Γεώργιος
  Β΄ Αντιπρόεδρος   Καρακούκας Αλέξανδρος
  Γ. Γραμματέας   Χονδροκώστας         Αλέξανδρος
  Γραμματέας Οικονομικού   Βαϊα Κερασιώτη
  Αναπλ. Γ. Γραμματέας   Θεοδωρίδης Νίκος
Γραμματέας Τύπου Διεθνών & Δημ. Σχέσεων   Τσιάρας Κων/νος
  Μέλος   Ζαφείρης Γεώργιος
Μέλος   Μητσιόπουλος