ΑΓΓΕΛΙΑ

1ΗΖητούνται: Δύο (2) Ηλεκτρολόγοι με άδεια επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητήηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας. Ένας (1) Ηλεκτρολόγος Τ.Έ. ή Π.Έ. ή με άδεια επαγγέλματος εγκαταστάτη ήσυντηρητή ηλεκτρολόγου 3ης ομάδας Α’ ειδικότητας.Έργασία πλήρους απασχόλησης (8ωρη) 40 ώρες την εβδομάδα ο καθένας για 24ωροπρόγραμμα.

Απαιτείται αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στηνειδικότητά τους.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23820 28832Email αποστολής βιογραφικών: grammateia@energy-soluAons.gr

ΑΓΓΕΛΙΑ 2

ΗΖητείται: Ένας (1) Ψυκτικός με άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοδηγού ψυκτικού, κάτοχοπιστοποιητικού Ι του κανονισμού 303/2008/ΈΚ ή με άδεια άσκησης επαγγέλματοςαρχιτεχνίτη ψυκτικού, κάτοχο πιστοποιητικού ΙΙ του κανονισμού 303/2008/ΈΚ Έργασία πλήρους απασχόλησης (8ωρη) 40 ώρες την εβδομάδα για 24ωρο πρόγραμμα.

Απαιτείται αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στηνειδικότητά του.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23820 28832Email αποστολής βιογραφικών: grammateia@energy-soluAons.gr